Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

The Old dissolves and the New unfolds

High Council of Orion 20 November 2011

Dear ones we come to guide and support as the new energies unfold across the planet Earth. Many of YOU are now beginning to find your feet once more as the energies begin to be anchored deep within YOU. We are the High Council of Orion and we come to help guide and support YOU through the new energies. 


We wish to guide on the process of grounding energies and we guide that many are walking in illusion around this process that is vital in the coming unfolding of the new. As we have guided previously, illusion teaches even within the ascension process and this is beginning to become apparent across the planet. Many are now holding on to that which must be released as the old dissolves and the new unfolds. The ways of Being on planet Earth have changed, dear ones, and the old energies dissolve. Much of what was “supported” in the old energies is NOT supported in the new energies and many are struggling. 


There are many teachings across the planet Earth and our guidance is and always will be for each human Being to process the guidance from all realms within the heart. For the heart knows TRUTH and will lead you out of illusion. The logical mind will take you further back into illusion and in many cases will blind your vision and dull your hearing to that which is TRUTH. 


We wish to guide in particular within the field of GROUNDING OF ENERGIES. We are aware of many teachings across the planet Earth in relation to the grounding process and we wish to help YOU move through this. Grounding is vital for every human Being alive on the planet. 


Whilst YOU walk in human form, YOU are connecting to the consciousness that is your Mother. Mother Earth is alive and conscious and YOU walk the planet in the form of a child of Gaia. This for many is an illusion wrapped up in a present. For many walk the planet and claim allegiance to Gaia, whilst ignoring her and reaching for the stars. We guide strongly for all to detach from this teaching for it is borne of illusion. 


Human Beings are the bridges that are between the stars and the planet Earth, each one of YOU moving through the human life experience and moving through the emotional states that occur whilst YOU inhabit a human body. Anchoring into the Earth is vital for YOU to stay balanced and awake and able to move through the human life experience. Many human Beings alive across the planet are able to accept the TRUTH of their planetary origins and we applaud this. Many trapped in the lower energies of illusion are not able to process this TRUTH and we ask that YOU hold love and compassion for them at all times. Many who are able to process the TRUTH of their heritage are still in illusion, for many of the teachings of illusion are around how to process the higher vibrational frequencies that need anchored when processing heritage. 


We ask the following questions neither to judge nor to lead, for neither is our role. We ask simply for YOU to be open to the answers. Each of YOU here is in human form. This incarnation was accepted and chosen by the energy that is YOU, to enable YOU to walk on this planet IN human form. That human form is connected to the energy and the consciousness which is planet Earth. YOU ARE SHE and SHE IS YOU. This TRUTH is one that should be processed fully by the heart. Many are reaching for the stars and are not anchoring. Much illusion is around the whole concept of grounding with much teaching stating that higher vibrational states do not need to anchor. 


We draw your attention once more to the fact that YOU walk the planet Earth IN human form. To be able to react to mother Earth and her teachings as YOU are a child of the planet when IN human form, YOU must be able to hear mother Earth. If YOU are not anchored and grounded then YOU will be deaf to the guidance of your mother, for YOU will not be anchored into the consciousness that IS planet Earth. 


Many are stuck in the illusion of escaping and we guide that to escape is not an option in human form. YOU walk in human form for a reason, dear ones, and that reason is seeded within the heart on incarnation onto the planet Earth. ALL human Beings came from the stars for planet Earth was seeded from the universe but the walk in human form is to help move the consciousness of planet Earth upwards and onwards. This is not done by escaping from the human body dear ones and we guide for ALL to process this through the heart. Much of what many humans have to do across the planet Earth, the gifts that they carry are to be shared in human form. The energy which is YOU has chosen this human life experience to help ALL of human consciousness at this time. The gifts are found by going into the heart space and listening. To not be grounded will see your logical mind take over and that will lead you deep into the illusion of ego and “knowing better”. We guide for all to be aware of this. Much like small children who refuse to listen to their mother as “they know best” many are walking this path and finding the frustration arise within them that they fuelled by not grounding. For only by grounding can you move forward dear ones, for the logical mind will keep you bound in chains going around in circles. It is not the organ to FEEL this human life experience with, that is the role of the heart. Those who move into the mind will see the mind come up with various scenarios that keep them in a holding pattern of thinking. This is illusion dear ones and we guide for all to detach from this. 


By anchoring deep into planet Earth, YOU are able to draw strength and nourishment from mother Earth, YOU can clearly hear her and she showers YOU with the strength to see and hear that which will move YOU into the sharing of the gifts that YOU brought to this planet to help your fellow human Beings and ultimately Gaia. The information that many of YOU can bring through may be from the stars as many are now awakening and remembering their origins but YOU cannot help your Mother if you do not hear her. Do you understand our guidance dear ones? Do you see how illusion robs YOU of the power that IS YOU by pushing YOU back into the mind centered life experience? 


The human energy system if not grounded will move upwards and the energies will flow around the top half of the energy system. Whilst this may mean lots of wonderful information flows through and is able to be processed by YOU, it does not enable YOU to move through the life experience and to FEEL balanced and energised. If YOU view for one moment the bridge that YOU are, the energies flowing upward into the body and flowing downward from the stars, the energies of both balancing within YOU. The power that flows clearly through YOU as YOU are in balance. 


The balance is important dear ones. YOU cannot be in balance if YOU deny your earthly existence any more than YOU can be in balance by claiming allegiance only to planet Earth. BOTH are TRUTH. 


We do not walk the planet Earth in human form as that is not our role at this time. We walk the planet as the energy that we are, the only difference between YOU and us is the human body and that is there for a reason, dear ones. We fully appreciate that for many illusion teaches deeply and that the human life experience lived within illusion may be a hard one that is full of pain, but that is illusion and can be moved out of. The route to this, dear ones, is to anchor fully into the Mother that is the strength and protection of YOU in human form. 


We fully appreciate how our guidance may trigger, and we guide that if it does trigger, then look beneath the emotion that arises within YOU, to see the teaching of illusion that is driving that emotion. For no lower energy emotion can survive without fuel and the fuel is the teaching that has been anchored by the human concerned. 


We are the High Council of Orion and we walk with each and every one of YOU as YOU move into the new energies. We guide for all to be aware that the planet Earth has changed and as a result YOU in human form as her children will also change, for SHE is YOU and YOU are SHE. 


ALL ARE ONE. 


Channeler: Karen Doonan
http://www.crystalline-sanctuary.com/#/channellings/4554243189

Swami Sevaratna

The energy that supported their ways is now dissolving

The Arcturian Group ~ November 27, 2011


Greetings dear ones, once again we come to wish you a very happy holiday season in all that you celebrate at this time. 


We see many getting caught up in the false sense of this holy time through the encourage-ment of those who would have you believe that love equals material things–that the more you give or receive, the more love you are showing or being shown. Please be aware that this is a concept of the old energy, a concept that has grown through the years since Christmas was first celebrated in the ways you now celebrate. Please try not to equate love with material things. Yes, gifts can represent the love you hold for another, but they are only that, a representation. Love can be expressed in many ways. Ask yourselves as you shop; “What is my intention in this purchase?” 


These present times of apparent lack are causing the push for more and more consumerism. It gives the human mind a sense of security to be able to purchase or sell. Please be aware of this as you go about your holiday shopping. Keep yourselves centered in truth and aware, if you find yourself getting caught in the frenzy to consume, buy, and be a part of a frantic race for more and more “stuff”. Over the next few weeks you will consistently be given the message that buying equals love, try not to become hypnotized. 


It is an important time for all on Earth, for as we have often said, you are quickly moving into a New Dimensional Energy. The energies of Light now pouring into Earth will only increase during the coming months. Be aware of this, for it is bringing to a conscious level all those issues needing to be looked at and released in order for you to integrate the New Energy. Because of this, you may experience intense emotions that confuse you or you may have odd aches and pains. When this happens, go within and ask, “What am I believing about this?” or “What experience is this emotion bringing up for me to examine more deeply–what is this trying to tell me?” These are the questions to ask yourselves, for these experiences are not just happenings with no purpose. Please do not say to yourselves; “I am so depressed, I will take a pill”, for in that, the lesson will be lost and will keep reappearing until it is seen for what it is. Often the same issue will appear in many forms until you begin to understand the underlying message. Energy and clearings are now reaching critical mass for those choosing to proceed deeper in their spiritual evolution. Now is the time to look deeply at everything still holding you in bondage to what is old and finished. At this point, every emotional event in your experience is trying to help you uncover and release anything that could act as a barrier. 


Concepts and beliefs have been brought forward and continued from the consciousness of time periods past. Three dimensional world consciousness is a “soup” with all these beliefs often based in fear and ignorance. Because man did not realize his innate spiritual power, the thinking prevalent in each time period was foisted upon the general population by those in power. Individuals were never allowed to (or even realized they could), make choices from their heart center. There were exceptions of course in those evolved beings present on Earth during each time period, but most of them were fatally punished for non-conformance. It is this universal and impersonal “soup” that must be recognized and detached from, as it presents itself to human thought throughout each moment of the day. 


The world is in a difficult but similar state now, for media of all sorts–news programs, and the world in general, wishes mankind to continue in all the ways that have worked in the past, not realizing that the energy that supported these ways is now dissolving. Not everyone who promotes what is old intends for you to stay locked in what is finished, they are simply ignorant of the fact that there is a huge change of consciousness breaking through and so they continue to preach what they know. 


It is time for all seeking Ascension to come out and be separate. That is, to practice what you preach, read, study, and know. Each bit of truth must be lived in order to come alive and thus become your state of consciousness, then more will be given. Truth cannot simply be read and appreciated, then left to wither on the vine, it must be practiced and lived until it becomes your state of consciousness but this is your choice, dear ones. We realize that we say this often, but it is because it is vital now that you choose either to move forward or stay in what is finished and evolve at a later date. 


This coming year (2012) will bring changes to many areas of your ways of being and doing– not just personally. You will see a ground swell of those who no longer wish their lives to be “business as usual”. It is going to manifest in all areas of government, medicine, and religious institutions as mankind awakens and begins to trust their intuition and inner knowing. 


You, the people of earth, are the changes that occur. The Galactics observing Earth, or some “pie in the sky” concept of God (still being held by many), cannot come to Earth and change things for you. The outer always reflects consciousness. Mind interprets and forms the material world from consciousness. As personal and world consciousness becomes more enlightened, the outer will reflect this in higher and better forms. 


You will see those who benefit from what has worked in the past, putting up great resistance to change. However we see that as more and more light enters the heart of mankind, the outer will change because anything based in illusion has no law to support it or hold it in place. 


Be of good heart dear ones.  Although it looks as if nothing is happening, it is, and soon you will see that in your outer world. Begin to see through the loud words and thoughts of those who pretend to serve, but who actually hope to benefit themselves from your ignorance. 


Your job is to work on knowing who and what you are. Meditate, ponder, and live each day from your highest sense of truth and it will unfold deeper and deeper. This then will manifest in the outer as the new, the higher, the truer, Light of a new world order.

Swami Sevaratna

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

New experience in a body of crystalline based cells

Message from SaLuSa for 28 November 2011


The amount of Love being sent to your beautiful planet is ever increasing and will continue to do so, as it helps you reach a higher level of consciousness. Many great Beings of pure Light are involved and their power is beyond your imagination. They are able to control the flow of Light so that you are not overpowered, and in fact the whole process of Ascension is very carefully arranged to ensure maximum success. Because in general terms you have been able to bring the energy to Earth, the grids have been empowered and are helping you raise your levels of consciousness. We cannot sufficiently stress how important these times are for you all, and we urge you to take advantage of the wonderful opportunity to ascend that is being offered to you. Not for a long time will there be such a focused energy centered upon Earth, that will offer every single soul the means of upliftment. All it requires initially is the intent to change your life to one where you see all souls as One with you, and treat them accordingly with love and caring as you would wish for yourself. 


Nothing else in your life is as important as your spiritual evolution, and unless you desire to remain within the lower vibrations you must look forward to finding out how to raise your consciousness to a higher level. Whatever you may feel, you have within a natural urge to seek the purpose of life and it will propel you ever onwards. Set aside the comments from people who are unable to comprehend the idea that you are more than your body, and know that there is part of you that is indestructible and is the real you. Experiencing as physical Human Being in the 3rd dimension is just part of a great adventure, that is now ending with completion of the cycle of duality. From there on for those who ascend, it will move to a new experience in a body of crystalline based cells that will carry a greater degree of consciousness. All of the previous drawbacks that were affecting you such as aging, will no longer occur and life will be much more pleasant and rewarding. 


You cannot really stand still where your evolution is concerned, even though you do not perceive change within you. Everything around you is evolving and you cannot help but be influenced by what is happening. In the long run you will want to move beyond your present level, having learnt from experience and seeking a new one. The changes ahead of you will leave you in no doubt that the old paradigm has ceased to be of value, and that the new one offers you so much more opportunity to evolve. It is not a random occurrence, but part of the Creator’s plan for you, carried out by Beings that have returned to the Source. When we of the Galactic Federation finally appear and can converse with you, it will give you the opportunity to have your questions answered. We are your mentors for this period of time, and have already opened your hearts and minds to a more expansive understanding through our earlier contacts with you. 


There has been a need for you to take more responsibility for your own spiritual development, and gain more knowledge from within. Hitherto you have been largely dependent on others for it, and in many instances been directed along the wrong track which has severely retarded your ability to progress towards the truth. We find that where beliefs are very strong, it is difficult to break down the resistance to change, but there are times coming when the truth will be hard to reject. We shall put over the truth about your history in such a way it will be very difficult to deny, as it will be accompanied with irrefutable evidence. This will not affect your freewill as it is a God given gift that no one can take away. 


What is going to be convincing for everyone will be the ability to show you past events as they actually happened. In this way there can be no denial of the truth, and your history can be rewritten according to how it actually took place. This is important, so that you fully understand the way in which your lives were controlled, by the negative influences that occur in your Universe. However, when you ascend they will no longer have such power over you, as their vibrations are too low to exist at such a level. 


Bit by bit you are beginning to see a far larger picture of where you fit in, and in spite of attempts of the dark Ones to prevent it, you are destined to be successful where Ascension is concerned. In fact, it is a natural part of your experiences without which you cannot proceed to the higher dimensions. We have attended a number of Ascension processes previously, and yours is by far the most unique one by allowing you to ascend in a physical body. It probably sounds beyond your imagination, yet somewhere in your sub consciousness you have deep memories of earlier times like it. Always remember that you were all once much Higher Beings, and left such realms only to gain experience of a more physical existence. 


Dear Ones, the jump from where you are now, to a higher dimension will be quite remarkable, because of the speed with which it will take place. We are responsible for much of the progress that will be made, and it stands to reason that we must get started very soon. The timing is flexible, and we do not have the same response as you do to delay. We know exactly when certain events need to commence, so we have the advantage of being able to patiently bide our time until we are allowed to go into action. 


The world is in need of a final infusion of Light that will cause the levels of consciousness to increase exponentially, and take you forward to a level that puts you beyond the influence of the dark Ones. To put you in such a position that you can fully concentrate on the final steps that will lead you to Ascension. Already you are on that path and we shall give you whatever help you need to continue going forward. It will be the glorious victory that you have worked for over eons of time, and always knew was going to be yours. 


I am SaLuSa from Sirius, and will tell you that we are keeping our promise to make you more aware of our presence in your skies. It is our intention to make more contact with you, and greater displays of our craft. It should bring Disclosure much nearer, which we will welcome as the first step towards further revelations. 


Thank you SaLuSa.


Mike Quinsey.

Swami Sevaratna

True freedom will be restored once we have removed the dark Ones

Message from SaLuSa for 25 November 2011


For those of you who follow what is happening in the world, you cannot have failed to notice that our predictions as to the outcome are becoming your reality. The massive banking and financial problems are clearly heading for a crash, and there is no way to prevent it. You are living in a world that is in a state of chaos and steadily heading for an implosion. People now see what has been wrong with the old set up, but up to now have no real answers that will completely deal with the problems. A number of governments have collectively agreed to support a new approach to banking, but it remains to be seen who can galvanize them into action. This situation presents us with an opportunity to push our allies forward, who with our help can outline what is necessary to move onto a new path that will solve your problems. There is also consideration to be given to the Abundance program that will follow such changes, so we are working hard to bring some semblance of order into being. Much of what is waiting to come out is tied in with the announcement of Disclosure, and that is ready and simply waiting for a firm date to be agreed. 


As each week passes, the need to get started with the changes becomes more pressing, but we do not want to jump the gun after patiently waiting for so long. In fact, there would not be any gain by commencing too soon, as our action must be co-ordinated with you to ensure a path to smooth success. The Galactic Federation continues to closely monitor the activities of the dark Ones, as although their set-up is in disarray, they can still be a threat. However, we have taken away from them the ability to cause a major disaster and prevented them from interfering in the Middle East. Countries there have to sort out their own problems, and as far as possible act on the demands from their people. In the past the West has deliberately set their sights on the oil fields, and often instigated trouble and wars to weaken them and take over. Colonialism took away countries and their wealth from the natural inhabitants, and that will be addressed when peace is restored. 


There has been so much that has happened to leave you in a state of imprisonment, yet pretence that you are free, which is far from the truth. True freedom will be restored once we have removed the dark Ones, and new governments observe the Constitution. Many laws made in recent times that were illegal will be made void and restitution made where people have been penalised or imprisoned. These changes will occur with our assistance to ensure that you are re-instated as Sovereign Beings. All of these actions will prepare the way for greater things that will come with and after Ascension. So you can see that a busy time lies ahead, and one that is very fulfilling. 


By now, most of you who follow the various sources of reliable information, will have grasped what a wonderful time approaches. That should make your journey more bearable during the changes, which with our technologies will run smoothly and quite quickly. Our plans are updated immediately changes become necessary, and we are ready to go into action once the necessary preliminaries are in place. Everything is so close to completion that we know very little time is required before we can actually get going. 


Be brave and stand your ground when faced with attacks on your beliefs, as when some people realise that the world is changing permanently, they will be reluctant to give up what they have. They will know in their hearts that they cannot stop evolution, but try to argue against change because of the fear they feel. If invited to help them understand, then go ahead without overpowering them with your knowledge – simply give as much as is required to get them over the block on their road to understanding. Some souls are here to experience Ascension at a distance, having no desire to actually be involved. However, all experience help move you along, and often as a result seeds are set that will grow into an opportunity to acquire great knowledge. 


Freewill operates whatever choices a soul makes, because it is known that if there is a negative situation involved you will always bounce back. After all, your life is infinite and you are immortal, and the Creator places no demands upon you, having accepted you as one who desires to experience outside of the Source. Every soul grows from the collective experience and consciousness levels rapidly increase. As above so below, and on Earth you are all lifted up by each other’s increasing levels of consciousness. You are as One Great Soul and with your present awakening you are able to “feel” the Oneness that you exist within. It is true that what you do to one, you do to all others. When you reach this level of understanding you accept more responsibility for your thoughts and deeds, realizing that you are creating energy that affects others. 


With many of you preparing for the end of the year festivities, it is a welcome distraction from the daily gloom that the media focuses upon. Take the opportunity to enjoy a coming together, when families unite and renew the love that exists between them. Giving is good for the soul, when carried out without the expectation of receiving something in return. It is a great pleasure particularly where children are concerned, and you see their expressions of joy and happiness. Normally they do not weigh up the cost involved, and often get great satisfaction from presents that are of a simple nature. Adults sometimes take a different view, but as ever it is thought that counts and it should be appreciated. 


Depending on your degree of awareness, this year you will have more to celebrate than usual, as 2012 is almost upon you and will be quite extraordinary. It will be most unlike any other year, but all for the best of reasons, and we give thanks to those of you who have come to Earth to spread the Light. It will be one that is remembered for a long, long time to come and spoken about throughout the Universe. The fact that you have overcome the dark Ones, and Ascension is assured, is the upliftment that ensures the Universe is safe and that Ascension will be completed throughout. 


I am SaLuSa from Sirius, and feel most privileged to work with such beautiful souls. I bless you all and send out my love to you. 


Thank you SaLuSa 


Mike Quinsey.

Dawn of the New Light

From the group (of Pleiadian beings) through the channel of Steve Rother, 15 July 2003


Greetings from Home. We are so pleased to be with you at this time to watch as the magicians of the Gameboard awaken from the dream. We see you from a perspective that we love to share with you, for that is the view from Home itself. Our greatest hope is to guide you in the new ways. You are not the same people who you were only a very short time ago. You are now stepping fully into the 2nd wave of empowerment and that is changing everything that has gone before. The 1st wave of power was “follow the leader” and the 2nd wave is now “follow yourselves.” Yes, this sounds simple, yet it is not. For you to function in the 2nd wave of power, it is necessary for you to totally re-evaluate every paradigm that you have created thus far. 


Dawn of the New Light 


Now you emanate a new Light. We have called you Lightworkers for you spread the base energy of love through the light that you share. Even as your advancements lead you to a new understanding of your purpose here on Earth, your advancements in the area of science will also begin validating even more of the higher truths that you have only been able to prove in your hearts thus far. The energy that we have called Light will soon take on new meaning as your sciences are now right at the edge of great discoveries about Light. This will start a shift in the scientific community that will have far-reaching effects on the way humans perceive themselves. 


For those of you with scientific curiosity, we will give you some hints here, and the rest of you can skip this paragraph. That which you have seen as Light is only a small portion of the energy band which carries the full energy from Home through the Central Sun to you. The spectrums of Light for which you have no perception exist over a band of other dimensional realities which you cannot see yet. The way to access these dimensional realities is through a series of 90-degree turns. Even the ancient Egyptians knew that to enter the afterlife, as they called it, a 90-degree turn was necessary. We have planted seeds of this ancient wisdom within earlier messages and now those seeds are taking root. What your science is on a path to discover is the relationship of Light to Magnetics. That relationship is exactly 90 degrees. 


Recently, we showed the Keeper a new color band that he had not seen before. We tell you that he was very excited when we showed it to him, until he realized that the words necessary to share this experience with others did not yet exist. Yes, there are many other spectrums of color beyond what you call the four primary colors. The point to remember here is that the other bands of color do not exist outside of those four vibrational bands but, rather, within them. 


It will not be long before you begin to understand how simple Light really is. And even though you may not see the other bands of Light with your eyes just yet, you will be able to see the evidence and the reaction of this Light. You may not know it, but we tell you that you can see this even this very day. That is the important message that we share with you now. 
Welcome to the 5th Dimension 

You have stepped fully into the 5th dimension and are just now acclimating yourselves to this energy. Even as we say these words many of you find yourselves getting excited, looking forward to the possibilities of new power and new abilities. Yes, that is true, yet with this same advancement comes a new, sobering responsibility to use those abilities to their fullest. This is the importance of utilizing the 2nd wave of power. 
Phantom Death of Light 


Many of you have experienced the Phantom Death where you had a specific opportunity to leave and return Home. These exit points in your linear time line were placed there in the first stage of life during your planning session. Those of you who have experienced at least one Phantom Death know that after that demarcation point your life took on a new focus and turned the equivalent of 90 degrees. Ah, yes, now many of you are recognizing that you had a Phantom Death after all. We tell you today that it is the Light itself on planet Earth that is experiencing the Phantom Death. When you look back at this time in your history you will see a new relationship to Light from this day forward. This is truly the Phantom Death of Planet Earth and a new starting point. 
The Crystal Energy 

The Crystal Energy has been filtering in from your Solar Sun and it is being stored in the tectonic plates of the Earth. The recent infusion of energy has caused much stress to those of you sensitive to it. In fact most of you who call yourselves Lightworkers are in fact sensitive to this energy as it enters your world. Many of you have felt lost and disconnected. You may have found your emotions erupting at the most inappropriate times. The sensitivity you have to this energy is the same gift that makes you a Master Healer, so fear it not. Yet, understand that you will acclimate to the energy as it enters your world. Continue to watch the solar flares for signs of this energy and this new Light entering your world. It is here to provide you with the magnetic base in which empowered humans will thrive. The energy infusion was needed, for you are about to turn an important corner. The 90-degree turn will now begin this next month. August 2003 will be seen throughout the cosmos as the Phantom Death of the Old Light. Even as little as two months ago the times directly ahead were uncertain. It was not known whether the strong infusion of the Crystal Energy would serve the highest good, or tip the delicate balance as it has in the past. Know that you have done well and the stress you have dealt with has served a much higher purpose in acclimating this energy. 


Ah, but you are not the only ones feeling this energy. Those advanced children of Indigo color are feeling this energy most of all. They will feel disoriented, confused, anxious, and in discord as this new Light enters your world. It may seem to them that their magic has disappeared and this may cause them even more stress as a result. Be patient with them during this time, dear ones. They are here doing a very difficult job and deserve your love, guidance and respect. 
The Secret of the New Light 

There are two ways to work with Light in your Game. One is to reflect the Light and the other is to be the Light. You have so often thought that it was best to reflect the Light, for it was very difficult for you in the 1st wave of power to see your true magnificence. Without seeing your True Self it is not possible to be the Light, only to reflect it. Although there is no difference in the outcome, and one way is not better than the other, by not having both options you are limiting the amount of Lightwork you can accomplish. 


We tell you now that there is a direct correlation between the acceptance of your true power in the 2nd wave and the ability to emanate the New Light. Take responsibility for your own happiness and your own reality and have the courage to choose again if your circumstances do not support your spirit. 


Now for the secret, for humans love secrets… The Light is not outside of you, it is you. You are the Light. Even the Light entering as the Crystal Energy is actually a reflection of your own. That is the reason you feel it so strongly as it enters your reality. This New Light in the form of the Crystal Energy is interacting with and changing the Magnetics of Earth as it enters. This is why science may now see the connection between Light and Magnetics. At first you did not feel it, until it was released from the tectonic plates into your dimension. Now you have acclimated the energy to such a degree that you feel it even as it enters from the Sun. That is the reason your times have been filled with amplified stress. The challenge is that you are not accustomed to being the Light and allowing this energy to flow through you, igniting your Higher Light within. We ask you to find ways to let your Light shine, for that holds the key to feeling comfortable as the changes to the Earth Magnetics proceeds. Dare to stand in the most difficult situations and allow your own Light to emanate from you. For that work we offer you a valuable tool. 
Spiritual Confidence 


Yes, we have watched you and know that it is most difficult to be God in human form. Your egos that have served so well to ensure your survival, have also kept you from taking your full power. Now, even as you are advancing past the need for an ego, it still haunts you, overshadowing your every move. Yet, when you understand that your True Selves are Spirit and not human, the ego holds you no longer. Therefore, we ask you to find the Spiritual Confidence that is within all of you at every moment. Access that Spirit within for even a moment and feel the confidence that lies dormant deep within your soul and you have a tool that can be utilized in the most stressful times. Stop, breathe, and feel the Spirit within. Then simply feel the smile of Spiritual Confidence easing its way to your face. It is a subtle smile that can be carried with you throughout your day. Re-membering that it is there is the most difficult part. That is all that is needed to face every moment of every day with the confidence that is your soul birthright. That subtle smile gives birth to the full spectrum of Light that is yours alone. That subtle smile is the most effective way for you to be the Light in the days of change that lie ahead. 


Take that knowledge and intentionally share your special spectrum of Light with every person willing to look your way. Stand fully in the truth and beauty of your Light and own its power fully. Touch others with your Light openly and freely when it is accepted. Then you will find it becoming stronger with each application. This is the full power of Home expressed through the most beautiful beings that have ever taken finite form. You are Lightworkers . . . but even more. . .you are the Light. . .and we love your Light more than you could ever know. We know your times are challenging, we know there are times when you cannot clearly see where you are going or what is happening. Please do not live your lives in anticipation of some magical day when everything will be right in the world. Please know that you have the ability to create that world in your own field this very day. Start by accessing the Spiritual Confidence that lies within you and you will see the New Light upon Earth. 


We so enjoy the time together with you in this fashion, for you invite us to play in your game in this special way. Ah, but it is more than that, for you invite us into your very hearts and we honor that invitation more than you will ever know. That opening of your heart gives us the unique opportunity to plant the seeds of Light that will help you re-member who you really are. Like proud parents watching with the greatest love as their child stirs from sleep and opens their eyes to make soul contact with the parents, we too are deeply honored to be here watching as you are now stirring, awakening from the dream. Know that you are never alone. We ask you to re-member that this is a wonderful game you are playing and to treat each other with respect, nurture one another, and play well together. 


ESPAVO 


the Group

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

The challenge

From the book of David Icke “The Children of the Matrix”


Don Juan, the Mexican Yaqui Indian shaman, tells Carlos Castaneda the following: "We have a predator that came from the depths of the cosmos and took over the rule of our lives. Human beings are its prisoners. The predator is our lord and master. It has rendered us docile, helpless. If we want to protest, it suppresses our protest. If we want to act independently, it demands that we don't do so... I have been beating around the bush all this time, insinuating to you that something is holding us prisoner. Indeed we are held prisoner! 


"This was an energetic fact for the sorcerers of ancient Mexico ... They took us over because we are food for them, and they squeeze us mercilessly because we are their sustenance. Just as we rear chickens in chicken coops, the predators rear us in human coops, humaneros. Therefore, their food is always available to them." 


"No, no, no, no," [Carlos replies] "This is absurd don Juan. What you're saying is something monstrous. It simply can't be true, for sorcerers or for average men, or for anyone." 


"Why not?" don Juan asked calmly. "Why not? Because it infuriates you? ... You haven't heard all the claims yet. I want to appeal to your analytical mind. Think for a moment, and tell me how you would explain the contradictions between the intelligence of man the engineer and the stupidity of his systems of beliefs, or the stupidity of his contradictory behaviour. Sorcerers believe that the predators have given us our systems of belief, our ideas of good and evil, our social mores. They are the ones who set up our hopes and expectations and dreams of success or failure. They have given us covetousness, greed, and cowardice. It is the predators who make us complacent, routinary, and egomaniacal." 


'"But how can they do this, don Juan?' [Carlos] asked, somehow angered further by what [don Juan] was saying. "Do they whisper all that in our ears while we are asleep?" 


"'No, they don't do it that way. That's idiotic!" don Juan said, smiling. "They are infinitely more efficient and organized than that. In order to keep us obedient and meek and weak, the predators engaged themselves in a stupendous manoeuvre - stupendous, of course, from the point of view of a fighting strategist. A horrendous manoeuvre from the point of view of those who suffer it. They gave us their mind! Do you hear me? The predators give us their mind, which becomes our mind. The predators' mind is baroque, contradictory, morose, filled with the fear of being discovered any minute now." 


"I know that even though you have never suffered hunger... you have food anxiety, which is none other than the anxiety of the predator who fears that any moment now its manoeuvre is going to be uncovered and food is going to be denied. Through the mind, which, after all, is their mind, the predators inject into the lives of human beings whatever is convenient for them. And they ensure, in this manner, a degree of security to act as a buffer against their fear." 


"The sorcerers of ancient Mexico were quite ill at ease with the idea of when [the predator] made its appearance on Earth. They reasoned that man must have been a complete being at one point, with stupendous insights, feats of awareness that are mythological legends nowadays. And then, everything seems to disappear, and we have now a sedated man. What I'm saying is that what we have against us is not a simple predator. It is very smart, and organized. It follows a methodical system to render us useless. Man, the magical being that he is destined to be, is no longer magical. He's an average piece of meat." 


"There are no more dreams for man but the dreams of an animal who is being raised to become a piece of meat: trite, conventional, imbecilic." 


Castaneda, 1998

Swami Sevaratna

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Heat from Air

Source: Fate Magazine, November 1956, pp. 126 & 128; "Report from the Readers"


The story of Alfred Hubbard and his coil in the July 1956 issue of Fate, made me recall another mysterious device. Around 1920 John Huston of Prineville, Ore., claimed to have invented a way to take heat out of the air with condensers. The first poorly insulated rig of his that I saw boiled water in 20 minutes. The device was claimed to replace fuels, to be good for household heating or refrigeration and to be able to run railroad engines or steamboats. 


Huston and his father formed a company of 20 stockholders and Huston built an up-to-date model of his device. This model performed better than expected, and Huston and his father took it to San Francisco to demonstrate it. They hoped to interest manufacturers in building the device on a royalty basis. 


I talked to Huston after he returned to Prineville. He told me, "The machine can be made so hot that it will destroy itself. Reverse the machine, and the temperature will go as low as 250 below zero." 


He said manufacturers in San Francisco refused to build the machine, because it would throw too many men out of work. It would also kill the sale of fuels, the major cargo of steamships at that time. 


Huston also told me he had patented his device in Canada and England. The USA had refused to patent it. 


Huston evidently got nowhere with his device and I do not know what became of it. He died a young man of 22 in 1920 or 1921. 


Bert Grater, 


White Salmon, WA

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Δεν μπορώ ν’ακούσω αυτό που λες, γιατί αυτό που είσαι βροντάει πιο δυνατά

Από τον Σουάμι Σεβαράτνα


Αν αύριο ο Υπουργός Οικονομίας βγάλει φιρμάνι ότι κάθε Έλληνας άνω των 21 ετών καλείται να καταβάλλει ένα εφάπαξ τέλος 5.000€, ανεξαρτήτως αν εργάζεται ή είναι άνεργος, τι θα κάνετε; Σίγουρα κάτι ακραίο. 


Προφανώς δεν είναι τόσο χαζός για να το κάνει. Μπόρεσε όμως να κάνει αυτό που έκανε, που κατά τη γνώμη μου ανήκει κι αυτό στην κατηγορία «τερατώδες». Είναι θέμα μεγέθους. Μπορεί τα 5.000€ να είναι υπερβολικά, όμως τα 1.000€ και μάλιστα σε 2 δόσεις (καλοσύνη του) έκρινε ότι είναι βατό και πολλοί νομοταγείς πολίτες θα το πληρώσουν χωρίς να κάνουν επανάσταση. Έκρινε ότι ο λαός μπορεί να σηκώσει αυτό το χαράτσι που παράνομα ενσωμάτωσε στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ένα λογαριασμό που ήταν ήδη από μόνος του αρκετά φουσκωμένος. Μέγα λάθος του. Ξεπέρασε τα όρια μ’αυτό που έκανε και δικαίωσε αυτό που διαισθητικά ένιωσα από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή. Αυτό το βλέμμα το γεμάτο πρωτογενή κακία επαλήθευε με τον καλύτερο τρόπο ένα από τα πιο αγαπημένα μου ρητά: «δεν μπορώ ν’ακούσω αυτό που λες, γιατί αυτό που είσαι βροντάει πιο δυνατά». Δεν πάει να είσαι καλός ρήτορας, τα μάτια σου σε προδίδουν καημένε... 


Σας προτείνω κάτι ενδιαφέρον: όταν ακούτε Ειδήσεις, και στο πάνελ είναι καλεσμένοι κάποιοι πολιτικοί, κλείστε τον ήχο (που έτσι κι αλλιώς δεν είναι παρά ηχορύπανση στις περισσότερες περιπτώσεις) και παρατηρείστε μόνο τις εκφράσεις στο πρόσωπό τους και ειδικά την έκφραση στα μάτια. Θα σας αποκαλυφθούν τα πάντα για το ποιόν τους. 


Τώρα, περί του πρακτέου. Όταν εκείνοι από τη Σκοτεινή Πλευρά της Εξουσίας κάνουν αυτό που κάνουν, εσείς τι κάνετε; Η μια περίπτωση είναι υπακοή και η άλλη ανυπακοή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσο να επιλέξετε. Δεν υπάρχει λίγη υπακοή ή ανυπακοή, όπως δεν υπάρχει «ολίγο έγκυος» ή «ολίγο νεκρός». 


Εκείνοι που επιλέγουν υπακοή είναι εκείνοι που δεν μπορούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της ανυπακοής, δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση να στερηθούν το ηλεκτρικό ρεύμα κι επί πλέον έχουν την οικονομική ευχέρεια να το κάνουν. Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που δεν έχουν ακριβώς οικονομική ευχέρεια και μπαίνουν σε περιπέτειες με το που θα το πληρώσουν. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Σκοτεινός Αδελφός κι εκεί ποντάρει. Εκείνοι που επιλέγουν ανυπακοή, χωρίζονται σε 2 ομάδες. Εκείνους που έχουν να πληρώσουν αλλά δεν το κάνουν κι εκείνους που δεν έχουν. Στη δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε ακριβώς ανυπακοή αλλά αδυναμία πληρωμής. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία μπορούμε να εντάξουμε κι εκείνους που έχουν μεν να πληρώσουν, αλλά αυτά είναι τα τελευταία τους χρήματα περίπου (εκεί ανήκει κι ο υποφαινόμενος). 


Αναλογιστείτε για λίγο (ή και πολύ αν θέλετε) τι θα γινόταν αν ΟΛΟΙ αποφάσιζαν (που τέτοια τύχη) να μην πληρώσουν. Θα κατέρρεαν σε μια στιγμή όλα τα σχέδιά τους για πλήρη κι άνευ όρων υποταγή των ανθρώπων. Βέβαια, οι τακτικοί αναγνώστες αυτού του δικτυακού τόπου γνωρίζουν από καιρό ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες και το ξέρουν. Αυτός είναι και ο βαθύτερος λόγος που κάνουν όλα αυτά τα παλαβά που κάνουν. Δεν είναι παρά ο επιθανάτιος ρόγχος της Σκοτεινής Πλευράς της Εξουσίας. Λίγη υπομονή ακόμη και θα γελάσει ο κάθε πικραμένος μ’αυτά που νομοτελειακά έρχονται. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μου, μέχρι τον Ιούνιο του 2012 θα έχουν φύγει όλα τα εμπόδια από το δρόμο μας. 


Τα σχόλιά σας για τα παραπάνω είναι πολύ ευπρόσδεκτα και τα περιμένω. 


Με Αγάπη και Φως, Swami Sevaratna