Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

YOU are more than YOU are aware of

Beings from Beyond Time (28 September 2011)

We come to guide and support and this time of the growth of human consciousness and the expansion of SELF which occurs as this happens. Many are now ready to move to the next level of consciousness and it is this we hold the space for. Many are still struggling with illusion and it is the struggle that will see many stay at the level of vibration they have achieved so far. There is no “race” to the finish line and any teaching of such must be detached from. Many humans are struggling with the concept of “time” and this also much be detached from, “time” is a concept that has enslaved for too long. With many humans bound by the time and space that is illusion, for how do YOU create when YOU have set the boundaries to YOUr existence so tightly? 


Moving beyond boundaries is the expansion of SELF, for in TRUTH there are no boundaries, all boundaries are illusion containing and suppressing SELF. YOU are more than YOU are aware of, much more than YOU can see and much more than many of you can FEEL at this point in YOUr evolution. We guide ALL to move out of the need to define and to categorize and to BE. There are many teachings around “to BE” and we guide ALL to absorb these teachings, for rushing around and “DOing” will take YOU away from TRUTH and will keep YOU walking within illusion. 


As the human body begins to evolve, many will notice shifts in perception, many who remain within the mind-centered life experience may fall deeply into frustration as the life they are trying to “figure out” makes no sense to them. The more that human BEings can let go of the concept of “time” the more this will happen. That is why ALL realms guide in relation to the heart and being fully in the heart centre at ALL times. This is vital to help YOU through this process to reach expansion and growth and ultimately Ascension of SELF, for that is what YOU came here to master at this point on planet earth. 


Many are still clinging onto the illusion that they seek to move out of, YOU cannot expand if YOU hold on tightly to what YOU think YOU know and this must be detach from. There is a lot of disinformation across the planet. Once more we guide strongly that the map that YOU have for this part of the journey is found within the heart. To rely on the mind, logic and the five senses that YOU possess, is to walk in illusion. They have been used against YOU to contain and suppress for millennia. Why would it be any different now? Move beyond this for the human BEing is able to BE vastly more than it realizes at this point. 


Many are still following when the route out of illusion is found from within. Each one of YOU has a power within that is vast, that is key to YOU. Find the key, do not look to another to find the key for YOU, for YOU have the keys that YOU need for this part of the journey. Many are keys to others and some will recognize this guidance, for YOU can unlock what others search for and vice versa on connection. For the new is all about connection, for ALL ARE ONE. There is nothing that YOU are not part of, it cannot BE any other way, for ALL ARE ONE. 


Allow the senses that YOU have to heighten, do not allow illusion to teach YOU of fear and or horror, for too long the containment has been through fear, it is illusion. It is created within the mind for the purpose of containment. FEAR does not reside in the heart; it cannot, for the heart is seeded with the LOVE that IS and this prevails. Connect to the heart at all times, for it will show YOU TRUTH. 


We note that many humans are drawn into the events that are playing out around them and once more we guide to detach, anything that does not hold the dream for YOU should be detach from, for the illusion will seek to steal the dream from within. Dreams are how to create in the new, for they were always how to create. For millennia YOUr dreams have been used against YOU. Take back the power of dreaming and watch ALL change. Illusion will seek to seep into the dreamtime and to change the dream from LOVE to fear and we watch as many humans fall into this trap time and time again. The subject of “war” is uppermost in many human BEings and we guide ALL to detach from this. Illusion plants seeds of dreams within the mind which the mind plays back and builds upon. Weed out the seeds that are planted and replace them with the LOVE that IS. Take the dream that resides within YOU and pour the LOVE that IS through it at all times. For illusion will teach that the dream is useless, we guide this is to contain. The dream will blossom only if you nurture it, for to abandon it is to walk in illusion. Illusion will show YOU the dream is not possible and will try to replace the dream with more fear. Detach from this and keep the dream solid within YOU. For if you can dream, YOU can live. 


Many human BEings across the planet no longer dream, the fear is so high within them that when they close their eyes they see their worst nightmares spring forward. Illusion does this deliberately and the lower the vibration held by the human, the more easily it is done. To raise the human vibration is to let go of that which no longer serves. This has been guided many times and many human BEings will hold on fiercely to that which no longer serves as they have started to define themselves through it. Detach and watch the illusion fall away as YOU realise the power that YOU have within this YOUr human life experience. There is nothing that is not YOU that is here at this point. ALL is created from within YOU. We guide YOU to digest our words and fully understand the concept of creation, for YOU create at ALL times in this journey. There is never a moment when YOU do not create, be aware of thoughts, of feelings, BE in the moment. 


Illusion takes the imagination of many and contains it, many are now at the edge of the creation of the dreams they have within. Many are now so crushed by the fear and the negativity of the illusion that they no longer dream, they no longer FEEL, they exist in the simplest form. Detach from this. If YOU are reading our words then YOU have FELT there is something more and this is the starting point. FEELing is the key to all Ascension and yet many will draw back when the FEELing becomes too much. 


Whilst it is important that information unlocked is digested and absorbed, it is important to keep a forward movement. We watch with interest and many humans start to believe that they have reached Ascension. We guide strongly that this cannot BE. ALL realms in ALL dimensions are still going through the process of Ascension, for expansion is ever going. There is never a point where YOU will know it all, it is not possible. The level of human consciousness across the planet at this point is not high enough for any human to state this at all. Illusion will seek to find the end of Ascension for YOU to help contain YOU. We cannot state clearly enough how limitless the human BEing IS. 


Many are trying to force the pace of the awakening and to them we guide caution, for many have forged ahead only to find frustration and chaos. The human race has been contained for aeons. It is not possible to fully absorb ALL that YOU have been contained and suppressed with in a short period. Many are now falling into the chaos that illusion creates around the New and are finding that anger overtakes them. Anger is illusion and we guide ALL to detach from this teaching. It lowers vibration to fall into anger about the way the country or the planet is run. Acceptance of what has happened and the ability to see it in the bigger picture will see the vibration heighten. Anger comes from fear and it is that fear that has ruled the planet until now. Peace can be found within and yet many choose to feel anger. Anger is what holds the illusion firm upon the planet Earth, for it FEEDS off the negative emotions. Why would you choose to FEED the illusion? 


Human BEings for aeons have been taught that anger and physical punishment are the way to resolve that which has injured them and we guide ALL to look at this scenario. ALL ARE ONE, therefore YOU hurt YOUrself in this scenario. The illusion steps back and holds the strings of the humans who react with anger at the Old. How can the New can come into BEing if the Old is held onto? It is BEing held onto by the emotions of those who rage against it. Can YOU see this scenario and how it ties YOU in the chains YOU seek to free YOUrself from? 


The New will come in, but the Old will cling on as much as it can and it is helped by those who are asleep and those who fall into the illusion of separation. Creation is done by ALL, even those asleep and we guide ALL to read our words carefully. YOU all dream together, the whole of the human race dreams the creation and it is that creation which YOU live. To allow the Old to pass and the New to come into Being, the energy has to be such to support the New, allow the dreaming to begin and allow the Old to go. DETACH from it. There is nothing to be gained from pouring energy into it. IT WILL crumble, but how fast it will crumble is up to the dreamers which are YOU. Do YOU understand our words and our analogy? 


Illusion is using the teachings it taught to hold on to that which must go. It is already breaking down, but the breaking down can increase if ALL LET GO. FEAR of the unknown is what keeps it in place for human BEings have been taught to fear that which they do not understand and that which they cannot see clearly. There is so much that human BEings are led by and in effect many of YOU are walking blind at this point. TRUST and FAITH in YOU, in the power that YOU are, will see YOU take the blindfold off and realise that YOU drive the New. YOU are the creator on the planet Earth. 


The energies that pour across the planet are here to help cleanse the deep rooted fears, so that they may be expressed and shown to the human BEings who carry them deep within. Allow this process to take effect and realise the depth of cleansing and why it is needed. To let go is the greatest gift that YOU can give YOU at this point. Why do YOU cling on to that which has contained and suppressed YOU for lifetimes? Illusion will not give up easily for it has been tight around the planet for lifetimes. Break free of the chains that are the teachings of illusion and breathe freedom. It comes from within, it comes from the heart. When YOU live from the heart YOU walk in freedom. When YOU can look at those who share the planet with YOU and realise they ARE YOU, then YOU have moved into the heart. 


ALL realms stand united in support and love for ALL at this time, but the universal law of Free Will stands and human BEings have Free Will. If YOU choose to walk in illusion, then that is the choice that YOU make and it is something that is chosen. Illusion will teach about fate and destiny, this takes the power that is YOU and contains it. Detach from these teachings. There is nothing around YOU that YOU have not created. Many will trigger at our words and react in anger at the life experience they have. Detach from this and step out of illusion. At any time in any life experience the creation was based on the thought patterns of that moment. Do not allow the teachings of illusion to further imprison YOU with hindsight. YOU create at ALL times, therefore changing the patterns of thought will change the creation. YOU have the power to change YOUr life at each and every moment that YOU have. Do not allow illusion to teach otherwise. 


We are from before and beyond time and we are here to help YOU move through the final days of the Old to help bring in the New. The power of the New is contained in each and every one of YOU. Connect with that power and watch the New spring forth. Detach from the Old as it is a dream that no longer holds. Pour the power that IS YOU into the New and watch the dream unfold, for life is but a dream that YOU create. 


We guide at this time in support of ALL for ALL ARE ONE. 


Channeler: Karen Doonan


http://www.crystalline-sanctuary.com/#/channellings/4554243189
Σουάμι Σεβαράτνα
Yogaspirit, Λαοδίκης 34, Γλυφάδα, Τηλ.: 210 - 96 81 793

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

11.11.11 is the commencement of the new period of Light

Message from SaLuSa for 28 September 2011


There is no doubt that not only time is continuing to speed up, but events important to the necessary changes are also reaching a climax. It bodes well for the immediate period, which is highlighted by the Love Wave of 11.11.11. Good news travels faster than ever amongst the Lightworkers, and the network of information continues to expand. It all points to an exciting time ahead and the fulfillment of your expectations. The energy for change is unstoppable and we will ensure that it flows uninterrupted by those who oppose it. We are in regular contact with your leaders and even if some reluctance is shown, they are generally co-operating with us. The world teeters on the brink of collapse, and they realise that only a completely new approach will provide a way out. The dark Ones believed it would be to their advantage and their aims to take over, but we have turned the tables on them to bring about Ascension. 


As expected, the people have risen up against those who have perpetuated the conditions that have held you in their control. It is sometimes a painful process of change, but unavoidable as you break out of their hold on you. We are preventing the dark Ones from using such occasions to promote situations of violence, and create a false impression of those who demonstrate. We see you as being very restrained, and endeavoring to keep them as peaceful as possible. It is your right to demonstrate, but authorities fear such opposition to them. It is why they try to prevent such news being reported. However, it will not make any difference as the movement for change has progressed beyond their grasp. It is also helped along by great Beings, who are using their influence to ensure that the leaders of these movements are inspired for the right motives. Be assured that there is far more help being given than you would realise. 


There is a beautiful Light spreading across the Earth that is linking many groups that are in turn attracting more people. Where some have been unaware of the confrontation between the dark and the Light, there is a stirring within and many are now awakening. That will be helped forward by the powerful surge of energy that 11.11.11 will bring to you all, including Mother Earth. There is no going back and indeed why would you wish to, when such a wonderful future awaits you that will release you from the cycle of duality. For each soul the future is yours to decide and you will be granted the freedom of choice. Be guided by your intuition and stay with your own understanding of what lies ahead. From being very limited during your lives on Earth, you are suddenly being prepared to become Cosmic Beings. Look at us and see your future in us, because that is your true potential. We are Masters, and you also are about to move up to greater levels of consciousness that will return you to your previous status. Many will doubt that they are capable of doing so, but we assure you that it is your destiny. 


We ask you to wear the mantle of Light at all times, and be that which you are without waiting for Ascension. Stay calm and peaceful within the midst of uncertainty and change, and you will be doing all that can be expected of you at this time. It will not be long now before life will take another turn for the better, and you will know for certain that the final acts are taking place before the curtain falls to end this cycle of duality. Yes, many are experiencing hard times, but you may take heart from knowing that you knew the end-times would be very testing, and that you would come through them. 


Worldly events are shaping up to suddenly take a surprising step forward and it will lift your gloom, as much is being set up of which you are unaware. We do not advertise our exact intentions, as there are still those who can interfere with our work. However, once we decide to go ahead we will not tolerate interference and it will be stopped. Our way is not to use violence, but peaceful persuasion and we never use threats. So you can now look forward to a few weeks of anticipation before you all experience 11.11.11, and it will carry a powerful energy with it that will noticeably uplift many, many people. You can view it as the commencement of the new period of Light that will signal the opening of the Pathway to Ascension. 


You have come a long way and experienced much to be here at a such a momentous time, and the significance of it all will soon dawn upon you. Look forward to meeting us and your ancestors from the Inner Earth whose presence has been kept back from you, like so much knowledge that reveals the truth of your real selves. The time for concealment of the truth has passed, and in the future you will be given all information appertaining to your contact with us and the divine plan for you. Armed with the truth, it will dispel any remaining doubts you may have held regarding the future. 


As more souls stir from their great sleep, your knowledge will be invaluable as you can give those assurances that will put them on to the Path of Light. Hitherto, it has been difficult to find the truth against the background of false information. Over many centuries you have been overwhelmed by the Church and State that has presided over your education, and placed you in a position where you have been dependent upon them for all knowledge. Now you are sufficiently armed with the truth, to build upon it and break out of the hold they have had upon you. Many of you have an extremely strong intuition, and can measure your beliefs and those of other souls against it to help you decide what is true or false. In truth you have all knowledge within, and are not new to the higher truths that you hold subconsciously. Trust yourself in all situations, but nevertheless always be ready for a greater truth to be revealed. 


I am SaLuSa from Sirius, and so pleased that progress has speeded up, as you have been patient for such a long time. The final battles between the dark and Light are taking place on more than one level, and on the physical side our allies are proving victorious, preventing any last ditch attempt to create chaos. At the higher levels the battle has already been won as the Light surrounds the Earth, and continues to grow very rapidly. All is well Dear Ones, and the sensitive amongst you can feel that the oncoming changes are nearing manifestation. We walk with you all in Love and Light. 


Thank you SaLuSa 


Mike Quinsey.
Σουάμι Σεβαράτνα
Yogaspirit, Λαοδίκης 34, Γλυφάδα, Τηλ.: 210 - 96 81 793

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

A Meeting with Yourself

By Ben Arion


Will I become enlightened in some years from now or maybe in my next life? Will the extraterrestrials land in the year 2012? Are those important questions to ask ourselves? 

It might not be that important with the words when, where and how? All this expectation about the future project thoughts that promise a better way of life. 

We read spiritual books and meditate, perhaps we eat better food, but are we doing it because we feel stressed on a spiritual level or to achieve a specific goal or to please someone else. If we can let go of our expectations about how things will look and be, then everything can fall into place much easier. This eternal waiting for enlightenment, trying to be some spiritual person who is perfect and has all the answers, it´s time to let go of that attitude and to receive all that is now, where everything already is in harmony. 

To be in the world and to see all that happens beyond the borders of physical matter, is to see unity in everything. Conflicts and confusion that arise in the world are because of a lack of self-knowledge. All humans achieve higher knowledge when they are ready, and you can be an example of higher knowledge by devoting yourself to the power that exists inside all living creatures, which the humans call God. 

You gladly want to jump in and help and explain to those you love that they themselves create their experiences on their own, that the solution is forgiveness. 

To see other’s situations in sympathy and to love them for what they are going through is important, because everyone will come to insight after stumbling as blind people in darkness, searching for a light that has always existed inside of them. Everyone meets who they need to get answers to their questions, maybe not everything, but exactly what you need to go on. We don´t need answers to all questions. That is the first lesson. The answers come when we least expect it. 

You could say that we open up to higher "thoughts" and you don´t have to be afraid or expect to "know" everything that happens. Have faith in the process that is you and that is All That Is.  Go beyond the questions and receive what is given to you. Everything you see in your life is a symbol that helps you to grow. They are reflections, you can learn from them if you see yourself in them, that you are one and the same. WE ARE ONE! When you forgive your hindrances and trials, they let go of you. You practice love on planet earth in the physical that is remarkable. It is no easy task, but you know how to do it. 


That our cosmic friends are starting to show themselves more and more to those who are ready for them, is a process. You are in that process and everything has its meaning. You can notice ways to compare and analyze your experiences, but it is in order, it is a part of the human "mind" we do it when we want answers. Pray from your heart, a quiet inquiry that the answers will come to you in the pace that you are ready for. Ask and you will be given, knock and the door will open. You already know everything, but the "fog" lightens with love, not to frighten you. You are about to wake up from the dream you have dreamt so long, from the one you think you are to the one you really are. 


When fear arises in you, see it and love it.  In order to become free from illusion we must love and forgive, not judge, which keeps us in duality and separation. To try to fix something outside only gives a temporary solution. When you really love every part of yourself no resistance can arise inside. Then conflicts can be understood like the real illusions they are. Fear and separation arise when you have something to defend and something to compare to. To defend yourself has its ground in the belief that what is outside oneself is something else, but which is really a mirror of what you have inside. 


WE ARE ALL ONE!


© copyright Ben-Arion
http://www.cosmicnature.net & http://www.ashtarcommandcrew.net


Read more: http://www.cosmicnature.net/spiritual-awakening_14.html#ixzz1Ysg4QMKY

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Bridging the Gap to the 5th Dimension

Snapdragon channels Archangel Gabriel, 15th of July 2011


There are many among us who have reached a level where the 5th dimensional Earth is readily accessible. It is now time to try it out, have a visit, and stay there awhile. The more people do this, the more grounded and real it will become. This is the key to moving to and merging with this reality and this dimension. 


Every time you are there, you leave an energy signature, like a beacon and essence of who you are. When you are there, your spiritual advancement and energy levels become limitless, since when you are there, you are not only yourself but also very closely merged with your Higher Self. So, not only do you leave some of your energy there, but you bring some of the 5th dimensional energy back with you as well. This linking of energies through you happens in every moment of each visit and when a particular point is reached, you will be able to switch your consciousness and focus back and forth at will. 


At another point, as your consciousness increases, you will develop the ability to be aware of both dimensions simultaneously. It will feel like living parallel lives, one here and one there. For many this occurs before the ability to become consciously aware of it. 


How do you recognize the 5th dimension and how do you know you are really there? In the beginning you must form the intent to go there, and you must also raise your energy level to a point that is compatible and matches the 5th dimensional energies. This will become more automatic in time. 


There are many ways to increase your energy to this level. The first, most basic and simplest is through meditation. You will know when you are in the 5th dimension by how it feels. You have never felt so good in all of this life. It will become almost like a drug. The world you are in now will feel heavy and disappointing by comparison. You will also feel the union with your Higher Self, who is there waiting for you, will greet you and become one with you. Through this union with your Higher Self, you will gain insights like you cannot now imagine, insights into your past, this life and others, as well as your future and potential timelines. 


Now, the appearance of the 5th dimension is what will really be fun. This will be your first introduction to instant manifestation. If you think it will look like an empty void, it will. If you think it will look like floating through space, it will. If you change your mind and want it to look like every image and ideal of paradise or heaven you’ve ever seen, go for it. All of these things, that’s OK too. A lot of times at first it will look like whichever image matches the feelings you are having, drawn from your current experiences in this life. Once you are comfortable, change it, play with it, allow it to grow as your consciousness does. 


Every person who makes this leap who ground their energy there and that of the 5th dimension here, makes the leap that much easier for the next one who takes this leap. We of the higher dimension take so much joy in your development to these levels. It is the reason you are here and us as well, in this moment, to make this leap.


Stay tuned for more Love and Light


Something entirely new and different is surging

Galactic Federation Update for 20 September 2011 by Sheldan Nidle


Dratzo! We return! Your world continues in its transition mode. We observe how all the foundational constructs of your numerous societies are in the process of collapse; your economic and governmental structures as well as your philosophical and basic moral codes are in terminal dysfunction. 


These various platforms of your societies are either coming to the end of a long decline or are actually ‘on the rocks.’ However, we also see that underneath all the wreckage, something entirely new and different is surging upwards. You are actively taking on new beliefs that are just beginning to replace the old ones. At the heart of this dramatic changeover lie the ambitious programs of our Earth allies and these are nearly ready to manifest a new economic and political world for all your global societies. We are very pleased that these things are happening on such a grand scale, but we dearly desire them to roll out at a much quicker rate! We have asked the Agarthans to put the pressure on their fellow Earth humans to step up the pace of the many changes to the societies of the surface dwellers. 


In response, the Agarthans have decided to ask the Ascended Masters to intervene and to request that the sacred, secret societies of your world come forward to put their weight behind the Earth allies’ many global agreements. The time has seriously come to instigate new governments and a new economic system. These actions are essential to enable us, under the banner of Disclosure, to reveal our technologies and ourselves to you. Heaven has set forth a series of decrees giving us the mandate to carry out a full First Contact with you, and this event needs the full assistance of our Earth allies and especially the magnificent energies of your Ascended Masters. The dark is faltering and its once-mighty stranglehold on your world is slipping. What remains is the final push in which the forces of Light now remove the remnants of the dark. We await this action which is so essential to the subsequent rise of your promised global prosperity and the new governments dedicated to the Light. 


This nascent reality is endorsed by the grand decrees of Heaven and we are encouraged by all that is being done to bring this to fruition. Nevertheless, as we constantly state, much more is needed. Your realm is run by a vastly powerful cabal whose members are found wherever money and power hold sway. These dark ones range from those who deeply desire to increase their power by any means, to those who are willing to craftily loosen their grip just enough to make others feel that their power is diminishing. We have asked that these dark ones be barred completely and immediately from any sort of discussions between our Earth allies and their close associates concerning the new financial system or putting together new governments, as these ones only distort and delay the implementation of these plans. Our Agarthan cousins fully understand this and are sweeping the pro-dark-cabal forces from the coalitions formed by our Earth allies. 


It is essential that those groups dedicated to the Light not be undermined by the unending stratagems of the dark ones. Our careful monitoring has revealed how these dark collaborators artfully undermine and obstruct the inner group dynamics of those who are forging the new financial and governmental systems, and we therefore have requested a thorough and careful weeding-out of these groups to be immediately undertaken on a global basis. We repeat this request in this message, because it is vital that these actions be completed as soon as possible. Your world society is in the throes of a grand revolt; the enslaved, everywhere, are seeking their freedom from those harsh masters who use the ways of the dark to maintain their ill-gotten forms of tyranny. An upwelling in pursuit of freedom and basic human dignity is escalating around your planet, and it is fitting and just that what has been long promised now flower and complete what these brave ones have so ardently begun! 


Blessings! We are your Ascended Masters! Many of you do not know who we are. We are fellow humans who have lived many lifetimes on Earth before we each discovered the secrets to immortality (ascension). We then each decided that it was more important to remain here in order to guide humanity to this wondrous event than to ascend and become a gracious part of the Spirit realms. We are here to move each of you into your True Self: an ascended, fully conscious Being of Light. We have been working with our various sacred societies for generations to bring about a new reality filled with Light, Love, and prosperity, now on the verge of fruition. The dark cabals have been boxed into a corner from which they cannot escape, and your world now awaits its transformation into the Light-filled entity we have long envisioned. We know full well how frustrating this final ‘leap’ into the new reality can be at times. Hold the Light strong and high, dear Ones, and watch miracles unfold! 


The dawn of this new era is breaking out all around you. You are watching it dramatically alter the face of the Middle East and begin to change the attitude toward Mother Earth in many Latin American nations. Likewise, a revolt against the status quo is just starting to gather steam in many parts of Asia and Africa. These early signs are the merest intimation of what is about to flash before you in the Pacific, Europe, and North America. Saint Germaine and his foundation have given the green light to begin distributing the vast wealth accrued after nearly four centuries in his World Trust. These sums are truly astounding! Conjoined with this disbursal is the mandated change of governance to be carried out in a judicious and legal manner. These elements will come together and permanently alter the very nature of your reality. 


At present, we sit on the brink of this new era. Heaven has brought forth solemn decrees that sent an immense fleet of ships from the Galactic Federation to this solar system, charged with affecting a First Contact with us. We welcome this divine intervention and look forward to reunion with our Inner Earth cousins who have long sheltered and protected us and our various secret and sacred societies. It is these societies which constitute the solid foundation for the new Light-oriented society about to be created on our world. Soon, the realm of Agartha and that of the surface are to merge, resulting in the unique galactic society that is also to migrate to Venus and Mars. And it is this new star-nation that is shortly to welcome the Universe to our blessed shores! 


Today, we continued our journey through the changes that will lead to First Contact and your return to full consciousness. We are in joy that the time for these amazing events approaches. Our fleet and your Ascended Masters are ready to transform your reality ‘in the twinkling of an eye!’ Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

In the era of truth you are needed


By Ben Arion

In the era of truth the slumbering souls are awakened! Days go by, weeks go by. But what does it matter, time has no effect except on the outside of us. The inside is independent of time. 


If our divine truth grows stronger and more beautiful in every moment of our being. There is nothing to be afraid of. 


Go behind the veil of the ego and learn to know your divine and cosmic true self. The one who loves in the eternal space of now! Through you and around you, the spark of life and life itself. The presence of the silent self wakes up your truth. The Father, the Creator, Alpha and Omega, everything that is, the beautiful form of a snowflake, the dance of a tree in the wind. Everything has been created in truth and burns with the flame of love. 


Our universe is built in 12 dimensions. Every dimension is divided in many frequencies. We are all on our way up in frequencies until the day when we go from the 4th to the 5th dimension. We attract to ourselves more and more of the true light in our light bodies. That expands our consciousness and we understand that we are all from the same source. 


All grades of awareness, from the ant to the highest of the high of consciousness are of the same power of love. Everyone is a “creator” and aware to different levels of ourselves. We are all one and the One experiences itself through the creation as separated. That is for us to learn to know ourselves, especially in the 3rd dimension.  In the 5th dimension and beyond we are fully aware that we create in harmony with everything that is. The 3rd dimension is a wonderful place for experience and development as a soul, so that they can go further… 


Others must continue to learn about love throughout many lives before they can go further to the next dimension. All souls are on the level that they are ready to succeed in. Now they who “choose to” go further are being offered to go up to a higher dimension together with the earth, what do you choose? What is needed is that you love yourself and accept yourself in the now and everything around you. Learn to know yourself! Everything is so much more than you can think of. So don’t think. Just be and feel yourself at home like the love-filled child that you are.  All souls on this earth originate from the light of truth, where we all have been One. The true source, that has created everything that is, will be and has always been, exists right now. There is now, then and afterwards. That is the collective illusion of the 3rd dimension. 
Relation of you and your fellow people 


I want to tell you of your relationship to yourself and to your fellow people in these times of awakening. All people on this earth are here in order to experience themselves, that we do through our individual filter, that we call the ego. We see ourselves in others. Without each other it would be impossible to know who we really are. All opposition that you meet and all resistance mirrors your inside and where there is resistance. You are here to follow the sound of the heart… 


When you send out love you attract to you wonderful frequencies of light which in turn create a positive future. You are here in order to be the one that you are, it can include some rebellious act against the ego and what one thinks is right or wrong. The path of the heart is freedom and balance; it does not follow the ego. You need to love your ego and see all thoughts for what they are. You are not your thoughts; you are light and love… And that is all that there is. The truth, my dear friend, is that there only is one, and that one experiences all that there is from different perspectives. That is nothing new, but have you accepted that? 


To be self-conscious is the goal for us all. It is not egoistic to feel good and choose the highest good for yourself, by doing that you give room for love and show your fellow people that there is a way to freedom. 


We live in a time when everyone asks the question what one can do for your fellow people in order to wake them up out of their slumber and separation. Give them your love, your compassion and your study, but do not try to convince them. 


To help your fellow people it is good to have a balanced relation with yourself. Some of us learn to know ourselves through love affairs, where the partner like a mirror shows you what you neglect inside of you and what needs to be balanced. Self-acknowledgement means to become one´s true self. Do not wait for someone else to take the first step. Express what you stand for and what you feel, no matter if it may raise eyebrows of many.  Have integrity and show every side of yourself. Have you been stuck in a structure where everyone wants something from you or are you dependent on what other people think about you? 


It is now that you can choose to think and act with your heart or continue to do what you have always done and let the ego control you. To “think” with your heart is not hard. Deep inside you know what the truth is. Tune your heart and feel what you want to tell and who you really are. Be not afraid to show it and say it to others, that is why you are here. This can include that many activities or friends disappear from your life. You are on your way to integrating your higher way. This can be painful and very lonely in the beginning. Your vibration speeds up continually, you take in more light in your body. When you change your thoughts the vibration of the light body changes and you really create a new reality. 


It is not an illusion or a made-up thing, what is happening with you is real to the highest degree. Do not be afraid. You are here to reconstruct the reality and that happens from the inside and out. It will happen so much in the upcoming 10 years that it is not even imaginable. All these energies that go through us on the earth right now, every little atom, proton and electron change and vibrate, in your body and in Mother Earth, are literally being brought up to the surface to dissolve. That means no more secrets and no more lies. Accept and forgive every part of yourself and others as good as you are able to.  The now is a place where you can focus your whole being and find Freedom. 


You are located in the being so intensively that the past and the future become One. This flow that is NOW, when you read this, is everything that there is. When you are in the Now, in the flow and trust your heart and that everything is well, you open yourself to higher energies and the higher flow. To an intelligence that guides you right. All that is needed is to love yourself. No path is wrong, you will enliven everything in a perfect harmony and you already are One with God! Relax and enjoy life and appreciate it. Remember that you are spiritual no matter what you do, so do not think so much if you are spiritual or not. The highest form of enlightenment is to live Now and be conscious without analyzing it. This small book reminds you only of what you already know, but it is a pleasure for me to remind you. That spirituality should be hard is something that we have to let go, spirituality really is something very down-to earth. You don’t need to do something in a special way; the comical is that when you feel love inside yourself then books and outer resources are no longer needed to remind you. We are gods who have forgotten! 


WE ARE ALL ONE! 


© copyright Ben-Arion 


Read more: http://www.cosmicnature.net/spiritual-awakening13.html#ixzz1YZddOpha

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

You will soon meet your ancestors from the Inner Earth

Message from SaLuSa for 16 September 2011


Our mission has been linked with you for a long, long time. We have followed your progress even going back to the earlier civilizations, of which Atlantis and Lemuria are the most recent ones known to you. We have always had some influence on your evolution, but that is only to the extent that we are allowed to do so. The freewill factor has played an important part in your experiences, and we would not interfere with what you have created for that purpose. Guidance is permitted, and assistance to Mother Earth that has been more direct in recent times. The Creator decreed that Ascension would complete your cycle of duality, and we have the honour and responsibility to see you through to completion. 


We would remind you that unlike your previous cycle, in your present one we have had the authority to intervene in no uncertain manner. Otherwise the dark Ones would by now have destroyed the Earth, and all life upon it. This time round it is the conclusion of your experiences in duality, and is why you will soon meet your ancestors from the Inner Earth. Where your consciousness levels are concerned, you have progressed sufficiently to renew your link with them and will learn about your past history together. It will not be entirely new to you all, as contact has been made with them from time to time from those who found themselves entering the Inner Earth. The most notable ones are Admiral Byrd and Colonel Billie Faye Woodard whose experiences are well documented. 


Dear Ones, the truth can at times be far more extraordinary than fiction, although your fiction writers have often been inspired to reveal it to you. When you look back at Star Trek, it is one such T.V. program that has consciously or otherwise prepared you for our coming. In the Galactic Federation there are numerous civilizations that are most human in appearance, but also those who are quite different. One thing they all have in common is a level of spiritual consciousness that has enabled them to join us. You must therefore meet them to experience their flowing energy of love, and any fear will be immediately evaporated as looks alone can be deceiving. 


We would remind you that your civilization has been granted membership to the Galactic Federation, but that will obviously only apply to those of you who ascend and have a sufficiently high level of consciousness. No one does the choosing, as your readiness is quite easily discerned by us, and that often quoted Law of Attraction comes into it. We would hasten to add that all souls will eventually reach the higher level, and the time factor is of no consequence as you have all infinity to do it. The key factor is associated with what you choose to experience, and how long you desire to continue with it. Also remember at this point, that you were once Light Beings of a very high status. You were keen to experience the lower vibrations, knowing it would expand your consciousness enabling you to help others who may follow in your path. 


Life is just one great adventure that is never ending, as the Creator is ever dreaming into being more creations. Ahead of you lie great challenges and opportunities to serve others. Service to self soon changes to service to all souls, and will find yourselves becoming part of a group consciousness. It is the path of natural evolution, until you finally become One with the Source of All That Is. But by your reckoning, it is a long way off and there is still a long way to travel. 


I am SaLuSa from Sirius, and would say without meaning to be derogatory, that the Human Civilization has been at the level of an Infants School. That has been the result of losing your higher levels of consciousness, which happened when you dropped down through the different dimensions to where you are now. In fact you have made wonderful progress in a mere 30 years or so since the Harmonic Convergence. Be assured that you have worked hard to lift yourselves up, and have succeeded. Help has always been there for you, and many souls have responded to the call and joined you on Earth. The result is that you have become true Beings of Light, and we love your determination to reach Ascension. Bless you each and every one. 


Thank you SaLuSa 


Mike Quinsey.Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Το Χρήμα δεν Διαφθείρει, Απλώς Βοηθάει ν’Αποκαλυφθεί ο Διεφθαρμένος

Από τον Σουάμι Σεβαράτνα


Έχετε ακούσει την έκφραση «το χρήμα διαφθείρει»; Φυσικά την έχετε ακούσει. Αυτή η φράση αποτελεί τραγικό λάθος λογικής. Το χρήμα δεν είναι πρόσωπο για να κάνει επιλογές, για να δρα κι επομένως να διαφθείρει. Το χρήμα είναι κάτι απρόσωπο, ένα μέσο συναλλαγής που κατέληξε να είναι σκοπός και τρόπαιο. Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτή η φράση;

Γεννήθηκε από το γεγονός ότι πολλοί πλούσιοι είναι όντως διεφθαρμένοι και το πιο εύκολο είναι να γενικεύσει κανείς. Επίσης γεννήθηκε κι από τη βαθειά ανάγκη των ανθρώπων να αποτινάξουν από πάνω τους την ευθύνη για τις πράξεις τους. «Δεν φταίω εγώ, το χρήμα με διέφθειρε...!» Πριν χρόνια είχε προκύψει αυτό το θέμα σε μια έντονη αντιπαράθεση μ’εναν παλιόφιλο, ο οποίος υποστήριζε με πάθος αυτή την άποψη. Το δικό μου μήνυμα δεν διαπερνούσε με τίποτα τον συμπαγή τοίχο που είχε ορθωθεί μπροστά μου. Η δική του άποψη ήταν ότι το χρήμα από μόνο του είναι ικανό να διαφθείρει κάποιον. Ότι αυτό άλλαζε τον χαρακτήρα του. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι άπαξ κι αποκτήσεις χρήματα, δεν έχεις επιλογή, θα γίνεις διεφθαρμένος. Μια άποψη που όντως είναι αρκετά διαδεδομένη. Βολεύει να κατηγορείς κάτι απρόσωπο όπως το χρήμα.


Η αλήθεια είναι ότι η απόκτηση μεγάλου πλούτου οδηγεί σε πρόσβαση στην εξουσία, με την προυπόθεση ότι το άτομο ενεργεί απο το 3ο Τσάκρα (Μάνιπουρ), κι εκεί δεν μπορεί παρά να αποκαλυφθεί ο πραγματικός χαρακτήρας του ατόμου, ο οποίος στην προηγούμενη κατάσταση ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση. Υπάρχει και η λαϊκή ρήση, «δώσε σε κάποιον εξουσία, να δεις ποιός είναι!». Έτσι λοιπόν, δεν είναι το χρήμα που προκαλεί τη διαφθορά. Απλώς η απόκτησή του βοηθάει στο να αποκαλυφθεί η ενυπάρχουσα (υπογείως) διεφθαρμένη φύση του ατόμου.


Ο λόγος που είναι τόσο δημοφιλής αυτή η άποψη ανάμεσα στους μη-έχοντες, όπως προανέφερα, είναι ότι χρειάζονται επειγόντως μια δικαιολογία για το ότι οι ίδιοι δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πλούτο. Το βάρος της ευθύνης για την οικονομική τους κατάσταση σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν να πέσει στις δικές τους πλάτες. Είναι άπειρα πιο βολικό να πάει στους άλλους. Ξεχνάνε ότι αυτό δεν θα συνέβαινε αν δεν το επέτρεπαν.


Κανένας χειραγωγέας, δυνάστης, ηγεμόνας, εκμεταλλευτής ή απατεώνας δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι χωρίς την άμεση ή έμμεση συνεργία του θύματός του. Θέλετε παραδείγματα; Το πιο πρόχειρο που μου έρχεται είναι το κλασσικό: ψηφίζω κάποιον όχι με βάση την ηθική του υπόσταση και την ικανότητά του για αποτελέσματα, αλλά γιατί θα μου διορίσει τον γιο ή την κόρη στο δημόσιο. Αλλο: ένα κόμμα ψηφίζει για αρχηγό του κάποιον όχι με βάση τα προσόντα του, αλλά με βάση το όνομά του (νεποτισμός). Μνημείο αξεπέραστο απίστευτης ηλιθιότητας. Επειδή κάποιος λέγεται Καραμανλής ή Παπανδρέου, αυτό σημαίνει ότι είναι κι ο καλύτερος για να κυβερνήσει μια χώρα; Δηλαδή αν κάποιος, με τα ίδια ακριβώς προσόντα, λεγόταν Τρίχας ή Μπουμπούνας θα είχε την ίδια ευκαιρία; Ούτε μια στο εκατομμύριο... Όταν οι πολίτες μιας χώρας σπάνε το ένα ρεκόρ ηλιθιότητας μετά το άλλο, δεν μπορούν παρά να έχουν (στην καλύτερη) έναν ανεπαρκή Πρωθυπουργό. Στη χειρότερη έναν ηλίθιο μπούλη.


Ο αγαπητός μου κύριος Ηλίας Μπαζίνας, ένας δημοσιογράφος που μου αρέσει να διαβάζω τακτικά αν και μ’ενοχλούν οι λεκτικοί ακροβατισμοί του πολλές φορές, γράφει σήμερα στον ΦΙΛΑΘΛΟ: «...η απίστευτης αθλιότητας εποχή που ζούμε ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ τον άνθρωπο μέχρι τον πυρήνα του όντος του, τον χάλασε! Και ευνόησε τα καρκινώματα...» Προσέξτε τη χρήση των λέξεων. Η ευθύνη δεν πάει σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά στην εποχή! Η εποχή είναι αυτή που αρρώστησε τον άνθρωπο, όχι τίποτα άλλο.


Αγαπητέ κύριε Ηλία, εύχομαι να βρεις αυτό το κείμενο και να το διαβάσεις. Όταν κάποιος αρρωσταίνει, η ευθύνη βαρύνει τον ίδιο και μόνο. Ο,τιδήποτε άλλο θα ήταν άδικο. Έχει άμεση σχέση με το πώς ένας άνθρωπος ερμηνεύει τα ερεθίσματα παντός είδους που όλοι δεχόμαστε συνεχώς. Δεν αρρωσταίνουμε όμως όλοι (ευτυχώς). Παράδειγμα: αν κάνετε μια δριμεία κριτική σε δυο διαφορετικά άτομα, ο ένας μπορεί να αντιδράσει με θυμό (το συνηθέστερο) κι ο άλλος να το ακούσει στωικά χωρίς να προβεί σε αντεπίθεση (το σπανιότερο) καταγράφοντας απλώς το μήνυμα που εμπεριείχε η κριτική που δέχθηκε και πώς μπορεί να ωφεληθεί από αυτό.


Όταν πέφτεις ψυχολογικά επειδή κάποιος σου είπε κάτι που σε πείραξε, αυτό είναι προϊόν επιλογής. Αυτή η επιλογή γίνεται τόσο γρήγορα που δεν το αντιλαμβάνεσαι. Νομίζεις ότι έγινε από μόνο του. Μέσα στο νου μας λειτουργούν πολλά προγράμματα με αυτόματο πιλότο, χωρίς δηλαδή να συνεδριάσει η «εσωτερική Βουλή». Ένα είδος τέτοιου προγράμματος είναι το εξής: «Αν σου κάνουν κριτική, τότε θυμώνεις κι αντεπιτίθεσαι».


Από τη στιγμή που εσύ, ο αρχηγός, έχεις "πέσει" ψυχολογικά, τα συστήματα του σώματός σου ακολουθούν παίρνοντας "σήμα" από αυτή την επιλογή σου και πράττουν αναλόγως. Το πρώτο σύστημα που κοπιάρει το "πέσιμό" σου είναι το ανοσοποιητικό. Μόλις πέσει αυτό, τα μικρόβια κάνουν πάρτι. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν μπορείς να βγεις παραπονούμενος για το κρυολόγημα που ακολούθησε την πτώση του ανοσοποιητικού, γιατί θα σου πει "Αρχηγέ, εγώ πήρα σήμα από σένα. Έπεσες εσύ, έπεσα κι εγώ. Εγώ εσένα έχω για παράδειγμα."


Ο νους μας είναι, για τους γνωρίζοντες, το software της ύπαρξής μας. Ενώ ο εγκέφαλος, που πολλοί ταυτίζουν με τον νου, είναι το hardware. Αυτός ο παραλληλισμός πολύ με έχει βοηθήσει στη ζωή μου. Εύχομαι να γίνει το ίδιο και μ’εσάς. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε και πολλά να κερδίσετε. Από τη στιγμή που ο νους είναι software, επιδέχεται αλλάγές στις εντολές που περιλαμβάνει. Όσοι έχουν ασχοληθεί, έστω και λίγο με προγραμματισμό κομπιούτερ θα ξέρουν πόσο εύκολα αλλάζει μια εντολή. Στην προκείμενη περίπτωση η εντολή «Αν σου κάνουν κριτική, θυμώνεις κι αντεπιτίθεσαι» αλλάζει σε «Αν σου κάνουν κριτική, παρατήρησε πώς αισθάνεσαι κι απλώς σημείωσε αυτό που σου λένε και δες πώς μπορείς να ωφεληθείς από αυτό. Μην αντιδράς σε καμία περίπτωση».


Θα χαρώ να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Δεν κοστίζει τίποτα.


Με αγάπη και φωςΠέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Aligning with the Higher Frequencies of Light

Galactic Federation Of Light, Archangel Michael, 7th of September 2011


Beloved New Earth Family…with Joy we see how so many of you are making the shifts and changes that are allowing you to Become All That You Are and Can Be at this time. After the opening of the Lion’s Gate Portal in early August, there was a huge acceleration of Frequency and many of you who were ready took the next step from the Fifth Dimension of Light into the Sixth Dimensional Realm of Dreams and Magic, and assisted in anchoring the “Dreamtime” connection to the Earth once again. 


Beloved Ones, how our hearts rejoice as we see you fulfilling the purpose for which you came and aligning with the Higher Frequencies of Light, and allowing yourselves to become Multi-Dimensional Beings of Light and Matter. 


The Sixth Dimension of Light is the place of Magic, the realm of the Magical Child and the Creator of Dreams. It is the Dimension from which the Planetary Consciousness generates the Dreams, Desires, Fantasies and Projections that manifest as “Material Reality” in the Lower Dimensions of Matter. To walk in the “Dreamtime” means that you need to be “awakened” from the controlling illusions of the Third Dimensional reality, and fully grounded in the New Fifth Dimensional Reality Grids, and so able to access the Magical Realms of the Dreamtime and its flows of Abundance and Joy without losing your grounding in Material Reality. This is “Mastering your Life”, and indeed it is an aspect of your personal desire to evolve and grow with the Earth, and to achieve all that can be achieved within your present Planetary Reality. 


So, Beloved Ones, at this time we will speak of how you may fully ground yourselves in the Fifth Dimensional Reality, and then how you may move forward into the Sixth Dimension of Consciousness, if you feel ready to make this shift. 
The Fifth Dimension: The Grail Codes and the Golden Keys of Transformation 


Beloved New Earth Family, in the last ten years and in the process of your Transformation, we have spoken frequently of the “Grail Codes” and their importance in your Evolution. The “Grail Codes” are the Light Codes or Cosmic DNA Activators that bring you “online” with the Cosmic Christ Consciousness and the energy of Inner Balance. 


As you enter the Fifth Dimensions of Consciousness, you access the Cosmic Christ energy that was anchored by the Christ Avatars, Yeshua and Mary Magdalene. This Cosmic Christ energy, via the Grail Codes, provides the Awakening to Who You Are. Once you are awakened, and those who are drawn to read these words will be, then you are ready to begin to master your Life in the Fifth Dimension. It is here that we offer you the Six Golden Keys of Transformation. The “Keys” are already a part of Who You Are and Who You Are Becoming, and we seek simply to assist you to activate these Light Codes as you proceed with your Journey. 


The First Key is the Light Code for Mastery of your Light Body and the Harmonics of Light. As you awaken from the illusions of the Third Dimension, you understand fully that you are a Human Angel and a being of Light, and you begin to activate your Light Body until all the meridians and connections are in place to facilitate the Sacred Union of body and soul. You move into your 13 Chakra system and you anchor fully in the Earth Star and Soul Star Chakras. You become a master of Light Harmonics, able to receive, decode and transmit the pulsations of Light from the Divine Cosmic Heart. 


The Energy of the Divine Heart is Love, and so as you activate the First Key of the Light Body, you then begin to activate the Second Key of Divine Love. Here, Beloved Ones, you understand that everything is an expression of Divine Love and you strive to live in alignment with Divine Love and Compassion as they are revealed to you in your life. And so, you begin to become a Master of Divine Love. 


As you feel the Flow of Divine Love moving through the Light Body, Beloved Ones, you begin to understand that life, experience, everything you are, is an aspect of the Flow of Time, and that Time itself is Infinite and is an Expressed in many different ways in different dimensions. Once you are freed from the illusion of Linear Time, you are able to begin to use the Third Key to become a Master of Time, and to align with the Inner Flows of Galactic and Cosmic Time. 


Beloved Ones, now you are ready to fully master the Fourth Key – the Key of Manifestation and Creativity. As you move through Space and Time with Divine Love, you begin to see how you are able to use your Divine Gifts of intention and Desire to manifest what you need from the flow of Abundant Love that is also called Time. For you are everywhere surrounded and embraced by the Flow of Divine Love and Abundance that seeks to be expressed through your Creations of Love. 


Now, as you become more assured of the Fifth Dimension, Beloved Ones, you move into the Fifth Golden Key and its Light Codes, the Key of Community. This is the Activation that allows you to connect on the Heart and Soul grids with those who are your Soul Family and Community. There are many different forms of Community in the New Earth Fifth-Dimensional Reality, and you will find that you will “flow” into and between many different kinds of Communities as you seek to express your Light, your Power, and Who you Are. It is Flexibility and Flow that will be the nature of “Community” in the New Earth Reality. Many different forms of Community will be tried as you head into the New Earth, searching for the form that best expresses Who You Are. 


And, finally, you activate the Sixth key, the Light Codes that allow you to access and express your Soul Purpose in the New Earth. Beloved New Earth Family, the New Earth is about Freedom – the Freedom to Choose. And so, you will choose how you will express your Soul Purpose. Perhaps you are a Wise One, a Wisdom Keeper, Teacher or Healer? Perhaps you are a Day Keeper, a Master of Time? Perhaps you are an Earth Keeper, or an Ocean Keeper, or One who works with Devas and Elementals of Crystals? Perhaps a Spiritual Warrior, or an Artist or a Musician, or an Elder? Or perhaps a New Earth Soul, one who simply expresses Who They Are in the New Energy and the New Consciousness. 


Beloved Ones, you will discover for yourselves what is your Purpose and Passion in the New Earth Energy as you Activate and Master the Golden Keys. 
Entering the Sixth Dimensional Realm of Dreams and Magical Creation 


Beloved New Earth family, once you have mastered the basic Fifth Dimensional Life Skills and you are completely grounded and anchored in the Earth Star and Soul Star Chakras, you may begin to enter into the Sixth Dimensional Realms of Dream and Magic. You must be fully grounded, in order to move between the fading illusions of the Third Dimensions, the New Reality of the Fifth Dimension and the magical and Dream World of the Sixth Dimension. If you are not grounded, you run the risk of becoming lost in your own illusions and delusions. 


To walk in the Sixth Dimension means to be able to distinguish between the different kinds of Dreams and Illusions, and to be able to distinguish between your own dreams and creations and those of others in the Collective or Joint Reality. For, in truth, there is no real difference between “Dreams” and “Reality”, they are simply different aspects of the realms of divine Light. To understand this enables you to walk in many “Dream Realities” with a firm grasp of your own “reality” and your own dreams. You will not get lost in the Dream World of another’s creation (unless you so choose) but will stay true to your own dreams and manifestations. 


To enter the Dream World of the Sixth Dimensions requires that you activate the “Magical Child” within. Beloveds, the Great Teacher Yeshua said to you that to enter the Higher Dimensional “Kingdom of Heaven” you should become as a “little child”; he also said that the “Kingdom of God” is “within you”. Yes, indeed, the realms of Creative Magic are the Inner Planes of the Collective Dream reality of Planet Earth, and to enter this space requires the innocence, trust and purity of a child. 


Beloved Ones, it is the “Pure of Heart” who can enter the Dream World. To be “Pure of Heart” is to be like a Child, playful and filled with “imagination”. It is to be unafraid and trusting in the Higher Good and a Higher Purpose. If you are not “Pure of Heart” and like an innocent child, you run the risk of encountering illusions and deception as the ego mind struggles with the nature of Magical or Dream reality for which is has no reference point. 


As you enter into the Magical realms of the Sixth Dimension, you once again awaken to the Creative Power of Myths, Archetypes and Stories. You understand that these are the Creative Substance of reality and you understand how “believing” and “dreaming” are the ways in which Material Reality is woven from the Stories and Myths of the Archetypal Realms. 


Beloved Ones, this is a powerful place to enter, and as you begin this Journey you will experience physical changes. Initially, you may feel extreme “exhaustion” and tiredness. In reality, what is happening is that your brain is dipping into “Theta” wavelength in the waking state. Now, your body experiences Theta as a sleep state, so when you enter the Sixth Dimensional Dreamtime in the waking state, your Body thinks it is sleeping, and so extreme “heaviness” and “tired” feelings are experienced as the Body becomes temporarily confused at this change. 


Then also, you may become mentally confused as your brain shifts between Beta, Alpha and Theta brainwave states in waking consciousness. You may experience lucid dreams in the daytime, or you may become forgetful, disoriented or dizzy as your brain settles into its new “shift pattern” to allow you to move between the dimensions and to process information gathered in all these spaces so that you have a firm grasp of the different layers of reality. 


Yes, Beloved Ones, reality is becoming multi-layered, like a “sandwich”! Within the layers of the “Reality Sandwich” you begin to navigate between the Dimensions with a clear sense of what belongs where and to which level or layer of Reality, and what is Dream, Magic, Illusion or Delusion. 


Indeed, Beloved New Earth Family, as you master this New Dimensional access, you will find a powerful connection to the Realms of Abundance and Manifestation. You will learn how to manifest your Heart’s Desire, both individually and as a Collective, by accessing the Magical Realms of the Sixth Dimensional Dreamtime. 


We wish You Joy and Abundance and Love in the time that lies ahead as the New Earth rises into manifestation! 


http://www.starchildglobal.com/newearthenergiesseptember2011.html
© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global